menu
Telefoon

Algemene privacyverklaring Boulderhal Bruut 

Boulderhal Bruut, gevestigd aan Spinveld 66 A3&A4, 4815HT, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Boulderhal Bruut
Spinveld 66A1
4815HT, Breda
www.boulderhalbruut.nl

 

Contactpersoon:
Jelle Zijlstra
info@boulderhalbruut.nl
+31767370319

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boulderhal Bruut verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer (in geval van lidmaatschap)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Boulderhal Bruut verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- In verband met het lidmaatschap of de 10-strippenkaart verzamelen we gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Een voogd of ouder kan er ook altijd voor kiezen alleen zijn of haar gegevens achter te laten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boulderhal Bruut verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling (Boulderhal Bruut verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de automatische incasso. Deze gegevens worden ook indirect met de bank gedeeld)

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om de 10-strippenkaart, het lidmaatschap, de maandkaart en/of de jaarkaart aan te bieden

- Onze werkzaamheden volgend uit ingevulde webformulieren (aanmelding voor trainingen, cursussen en/of het inloopspreekuur fysiotherapie)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Boulderhal Bruut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boulderhal Bruut) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boulderhal Bruut bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-       Lidmaatschap, 10-rittenkaart, maandkaart en jaarkaart: wij verwijderen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze diensten enkel op verzoek van onze klanten. Dit in verband met de aard van de diensten (het her activeren van bijvoorbeeld een 10-rittenkaart) en de administratieve werkzaamheden die het mee brengt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Boulderhal Bruut verstrekt uitsluitend informatie aan derden en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boulderhal Bruut gebruikt alleen functionele cookies (ter behoeve van google analytics).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang het niet in tegenspraak is met de wet.

 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boulderhal Bruut en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boulderhalbruut.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Boulderhal Bruut wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boulderhal Bruut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boulderhalbruut.nl