menu
Telefoon

Huisregels Boulderhal bruut

Algemeen

 • Meld je altijd aan bij binnenkomst
 • Boulderen is op eigen risico.
 • Bij betaling van een entreebewijs, 10-rittenkaart, jaarkaart of bij het gebruik maken van een lidmaatschap ga je akkoord met onze algemene voorwaarden
 • Volg instructies van het personeel altijd op
 • Geen glaswerk en serviesgoed buiten het horecagebied
 • Het dragen van klimschoenen is verplicht

Voor jeugd

 • Tot en met 12 jaar: alleen boulderen onder toezicht van een volwassene, tenzij toestemming is verleend door het personeel

Boulder veilig en verantwoord

 • Het is verboden bovenop de wanden te klimmen
 • Rennen, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan
 • Houd voldoende afstand (minimaal 1,50 meter) tot andere boulderaars
 • Houd de valzone van boulderaars altijd vrij
 • Geen alcohol of (soft)drugs toegestaan voor of tijdens het boulderen
 • Boulderen op blote voeten of sokken is niet toegestaan
 • Het wordt afgeraden sieraden te dragen tijdens het boulderen

 

 

Algemene voorwaarden Boulderhal bruut 

HUISREGLEMENT/VEILIGHEIDSREGELS

Boulderen is een leuke en uitdagende sport, maar niet één zonder risico’s. Wij bieden jou een boulderfaciliteit waar je veilig kan klimmen èn vallen. Jij blijft echter zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen bij het klimmen, vallen en afspringen. Doe niets waar je je niet veilig bij voelt. Om te zorgen dat iedereen veilig en verantwoord samen in Boulderhal Bruut kan sporten hanteren wij een huisreglement/veiligheidsregels en doen we een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid. Wie gebruik wil maken van de door Boulderhal Bruut aangeboden sportfaciliteiten stemt expliciet in met het huisreglement en de algemene voorwaarden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 | Begripsomschrijving

 

1. ‘Boulderhal Bruut’ is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan Spinveld 66A1 4815HT, statutair gevestigd te Breda. 

 

2. Bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken. 

 

3. Actieve bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn bezoekers die gebruik 
maken van de aangeboden sportfaciliteiten op het adres Spinveld 66A1 te Breda. Actieve bezoekers dienen verplicht ingeschreven te staan in het ledenbestand van Boulderhal Bruut, voordat zij gebruik mogen maken van de sportfaciliteiten. 

 

Artikel 2 | Veiligheid

 

1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte 
te stellen van het huisreglement en de algemene voorwaarden van Boulderhal Bruut welke zich bevinden bij de balie en daarnaast online beschikbaar zijn via de website. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken. 

 

2. Het in strijd handelen met het huisreglement kan verwijdering uit het Boulderhal Bruut en/of het daarbij behorende terrein tot gevolg hebben. Er kan eveneens tot onmiddellijke intrekking van het lidmaatschap van Boulderhal Bruut overgegaan worden, zonder dat daarbij recht bestaat op restitutie van het toegangs- of lidmaatschapsgeld. 

 

3. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen. 

 

4. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen. 

 

5. De veiligheidsregels staan omschreven in het ‘huisreglement boulderen’. 

 

Artikel 3 | Toegang

 

1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten meldt zich bij zijn eerste bezoek bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren op het moment dat de actieve bezoeker daarna gaat boulderen.

 

2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie. 

 

3. Kinderen onder de 6 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Boulderhal Bruut tenzij hiervoor toestemming is verleend door het aanwezige personeel.

 

4. Actieve bezoekers van 6 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker tenzij anders besloten door het aanwezige personeel.

 

5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar tenzij anders besloten door het aanwezige personeel.

 

6. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren. 

 

7. Boulderhal Bruut is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken. 8. Boulderhal Bruut kan de prijzen van lopende lidmaatschappen verhogen als dit noodzakelijk wordt geacht.

 

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

 

1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Boulderhal Bruut niet houden aan de 
algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisreglement en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd. 

 

2. Bij herhaling kan Boulderhal Bruut besluiten tot uitsluiting. De definitief verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden. 

 

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

 

1. Boulderhal Bruut is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie.

 

2. Evenmin is Boulderhal Bruut aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die 
(mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker als zij gebruik maken van de sportfaciliteiten, terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit gezien hun lichamelijk conditie onverantwoord was. 


 

3. Evenmin is Boulderhal Bruut aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen. 

 

4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Boulderhal Bruut. 

 

5. Personeelsleden van Boulderhal Bruut houden, behoudens in geval van instructie van bezoekers, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Boulderhal Bruut beperkte aansprakelijkheid ter zake aanvaardt. 

 

6. Boulderhal Bruut aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Boulderhal Bruut geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Boulderhal Bruut kan worden toegerekend. 

 

7. Boulderhal Bruut levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Boulderhal Bruut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte. 

 

8. Indien Boulderhal Bruut op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Boulderhal Bruut is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Boulderhal Bruut niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Boulderhal Bruut , is de aansprakelijkheid van Boulderhal Bruut beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

 

9. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk. 

 

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie.

 

Boulderhal Bruut is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

 

Boulderhal Bruut, 24 September 2016, Breda.